cefnogaeth a manteision

cefnogaeth a manteision

cyllid a lwfansau

Fel gofalwr maeth gyda’ch tîm Maethu Cymru Casnewydd, byddwch yn derbyn lwfansau ariannol hael. Rydyn ni’n cyfrifo’r rhain yn seiliedig ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y math o faethu rydych chi’n ei wneud, faint o blant rydych chi’n eu maethu, ac am ba hyd.

Er enghraifft, ar hyn o bryd yng Nghasnewydd mae gennyn ni ofalwyr maeth sy’n derbyn £660 yr wythnos am faethu dau o blant 4 ac 8 oed.

manteision eraill

Oeddech chi’n gwybod bod nifer o fân fanteision eraill hefyd? Fel gofalwr maeth yng Nghasnewydd, ar ben y lwfansau a nodir uchod, byddwch hefyd yn cael:

  • Tocynnau am ddim i gemau rygbi Dreigiau Casnewydd yn Rodney Parade.
  • Cefnogaeth fentora gan ofalwyr maeth lleol profiadol.
  • Rhwydwaith cefnogi cysylltiedig iawn gan gynnwys ein gweithwyr cymdeithasol sy’n goruchwylio a gweithiwr cymdeithasol y plentyn, gyda chefnogaeth benodol i blant sy’n cael anawsterau mewn addysg.
  • Cyfarfodydd Cynllunio Cychwynnol gyda gofalwyr maeth er mwyn deall anghenion unigryw plant yn well.
  • Tocynnau theatr rhatach, yn ogystal â mynediad am ddim i’r gampfa a’r pwll nofio i’r teulu maeth cyfan.

ymrwymiad cenedlaethol maethu cymru

Ond dim dyna’r cyfan. Ochr yn ochr â phob Awdurdod Lleol arall yng Nghymru, rydyn ni wedi ymrwymo i’r Ymrwymiad Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu ein bod yn cytuno i ddarparu pecyn penodol o fanteision, hyfforddiant a chefnogaeth i bob un o’n gofalwyr maeth. Felly, fel pob gofalwr maeth Maethu Cymru arall, byddwch yn elwa o’r canlynol:

Adult and young girl baking together in kitchen

un tîm

Rydyn ni’n gweithio fel un tîm ar hyd a lled Cymru ac yn ein cymuned leol. Rydyn ni’n rhannu’r holl wybodaeth ac arbenigedd sydd gennyn ni i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i’r plant yn ein gofal.

Drwy ddod yn ofalwr maeth gyda Maethu Cymru, rydych chi’n dod yn rhan o’n tîm. Rydyn ni’n gweithio gyda’r holl weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â gofal plant a’u teuluoedd maeth, gan ein bod i gyd yn rhan o’r Awdurdod Lleol. Bydd eich llais yn cael ei glywed a’i werthfawrogi bob amser, fel aelod pwysig o’n tîm.

Yn ein rôl fel gwasanaeth maethu’r Awdurdod Lleol, rydyn ni’n gyfrifol am bob plentyn yng Nghymru sydd angen gofal maeth. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu’n union beth sydd ei angen ar bob plentyn, gan aros yn lleol lle bynnag y bo modd.

Adult helping young boy with homework sitting at table

dysgu a datblygu

Mae’r hyfforddiant a’r cyfleoedd rydyn ni’n eu darparu yn rhan o’n cynnig craidd, oherwydd rydyn ni wedi ymrwymo i’ch twf personol. Rydyn ni’n rhoi’r adnoddau i chi fod y gorau y gallwch chi fod.

Mae’r holl wasanaethau rydyn ni’n eu cynnig ar gyfer eich datblygiad personol yn cyd-fynd â fframwaith sy’n gyson ledled Cymru. Oherwydd rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig yr amrywiaeth ehangaf bosibl o gyfleoedd dysgu i chi.

Drwy gynnig cyfleoedd dysgu a datblygu hyblyg ar adegau sy’n addas i chi, gallwn adeiladu ar eich sgiliau presennol i sicrhau eich bod yn hyderus ac yn gwbl fedrus ym mhob agwedd ar ofal maeth.

Mae pob gofalwr maeth gyda Maethu Cymru Casnewydd yn elwa o’r un hyfforddiant a chefnogaeth, ac mae pob un yn cael cofnod dysgu personol unigol a chynllun datblygu. Mae’r cynllun hwn yn ystyried yr holl wybodaeth a phrofiad bywyd sydd gennych eisoes, yn ogystal â chynllunio ar gyfer eich twf. Rydyn ni’n gweld y cynnydd rydych chi’n ei wneud, bob dydd, ac yn creu cyfleoedd ar gyfer y dyfodol.

Two young boys in playground playing together on seesaw

cefnogaeth

Fyddwch chi byth yn teimlo ar eich pen eich hun fel rhiant maeth, oherwydd mae Casnewydd yn gymuned ofalgar. Rydyn ni yma gyda phob math o anogaeth, cyngor a chefnogaeth – ein rôl ni yw rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi, boed hynny’n gyngor gan weithiwr cymdeithasol profiadol neu’n alwad ffôn pan fydd angen sgwrs arnoch. Ni yw eich tîm Maethu Cymru ac rydyn ni yma i chi, pryd bynnag a sut bynnag y bydd ein hangen ni arnoch chi.

Felly, sut gefnogaeth gewch chi gan Maethu Cymru Casnewydd? Ar un lefel, mae gennyn ni gefnogaeth broffesiynol. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr proffesiynol profiadol, sydd wedi’u hyfforddi yn ein tîm, fel y gweithiwr cymdeithasol y byddwch yn dod i’w adnabod drwy gydol eich taith. Yn ogystal ag ymweliadau rheolaidd, mae’r aelodau hyn o’r tîm bob amser wrth law i’ch cefnogi.

Byddwch hefyd yn cael gwahoddiad i ymuno â’n grwpiau cefnogi lleol, sy’n cynnwys gofalwyr maeth fel chi. O grwpiau cefnogi i ddynion, i ofalwyr maeth newydd a’r rheini sy’n arbenigo mewn gwahanol fathau o ofal. Mae ymuno â’r grwpiau hyn yn golygu gwneud ffrindiau ac ehangu eich rhwydwaith cefnogi, yn ogystal â chael cymuned sy’n deall. Mae’r cymorth hwn gan gymheiriaid yn werthfawr, ac mae’n rhywbeth rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod pob tîm Maethu Cymru yn ei gynnig.

Dydy’r cymorth rydyn ni’n ei gynnig ddim ar gael yn ystod oriau swyddfa yn unig. Rydyn ni wedi ymrwymo i fod yno i chi, fel tîm, ac mae hynny’n golygu y gallwch chi gael gafael arnon ni pryd bynnag y bydd arnoch ein hangen ni.

Group of 5 children and young teenagers dancing in street

y gymuned faethu

Rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad, dim ots beth.

Mae hyn yn golygu digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd yng Nghasnewydd, o foreau coffi i ddiwrnodau allan mewn lleoliadau a allai fod yn newydd ac yn gyffrous i’r plant maeth rydych chi’n gofalu amdanyn nhw.

Pan fyddwch yn dod yn ofalwr maeth, byddwch yn cael gwahoddiad yn rheolaidd i dreulio amser gyda’n cymuned faethu. Mae’n golygu dod â ni i gyd yn agosach at ein gilydd. Creu cysylltiadau newydd ac ystyrlon. Creu atgofion newydd.

Yn ogystal â hyn, rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad ar-lein – drwy gylchlythyrau a’r newyddion diweddaraf ar e-bost – ac rydych chi’n cael mynediad ar-lein at gyfoeth o wybodaeth a chyngor. Un o nifer o fanteision ymuno â Maethu Cymru yw ein bod yn talu eich tâl aelodaeth ar gyfer y Rhwydwaith Maethu (TFN) a Chymdeithas Maethu a Mabwysiadu (AFA) Cymru fel mater o drefn. Mae’r gefnogaeth, yr arweiniad a’r cyngor arbenigol y mae’r sefydliadau maethu hyn yn eu cynnig yn werthfawr, ac mae llawer o fanteision eraill hefyd. Dyna pam y cewch chi fwynhau’r manteision yr eiliad y byddwch chi’n ymuno â’n tîm.

Two adults and two children having fun together outdoors

llunio’r dyfodol

Mae angen gofal maeth ar bob plentyn yn ein gofal, a hynny am eu rhesymau unigol eu hunain. Rydyn ni’n croesawu eu straeon unigol, ond dydy’r gorffennol ddim yn ein rheoli ni. Yn hytrach, rydyn ni’n credu mai’r peth pwysicaf yw edrych ymlaen – at ddyfodol gwell a phrofiadau newydd. Eich rôl chi fel rhiant maeth yw ein helpu ni i lunio beth sy’n dod nesaf, a helpu plant i gyrraedd eu potensial yn llawn.

Rydyn ni’n eich gwerthfawrogi chi, ac oherwydd hyn, rydyn ni’n dymuno sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed bob amser – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Rydyn ni’n gofyn am eich barn a’ch mewnbwn wrth wneud newidiadau, ac rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad drwy gylchlythyrau a diweddariadau. Wedi’r cyfan, rydyn ni’n gwneud hyn gyda’n gilydd.

Woman and young girl using computer to make video call

cymryd y cam cyntaf

cysylltu â’n tîm maethu cymru lleol