stori

laura a craig

laura a craig

Mae’r pâr priod, Laura a Craig, wedi bod yn maethu ers dros 20 mlynedd, gan ddod â hapusrwydd i lu o blant yn ardal Casnewydd.

y teulu maeth

Mae gan Laura a Craig ddau fab eu hunain. Ond, ar ôl i’w plentyn ieuengaf fynd i’r coleg, roedden nhw’n teimlo yr hoffen nhw ddal ati i fagu plant, a helpu’r rhai a oedd angen hynny.

“Rydyn ni’n ddigon ffodus i gael dau fab ein hunain. Pan aeth ein plentyn ieuengaf i’r coleg, roedd digon o fywyd ynom ni o hyd ac roedd gennyn ni fwy o amser.”

Ar ôl ystyried y mater am amser a chael cyngor gan dîm Maethu Cymru yng Nghasnewydd, aethon nhw ati i faethu.

“Rydyn ni wedi bod yn maethu ers dros 20 mlynedd erbyn hyn ac wedi maethu 15 o blant ers hynny. Mae rhai wedi aros gyda ni yn y tymor byr ac mae rhai wedi aros yn hirach.”

“mae popeth maen nhw’n ei wneud er budd pennaf y plentyn”

Mae’n ymwneud â chymuned. Mae’n ymwneud â gweithio gyda’n gilydd i gael y gorau i’r plant hyn. Mae pobl yn cofio’r pethau yma ac maen nhw’n gwneud byd o wahaniaeth i fywydau pobl.

“Un peth a oedd yn amlwg i ni am dîm ein hawdurdod lleol yw bod popeth maen nhw’n ei wneud er budd pennaf y plentyn. Dydyn nhw ddim yn gwneud dim o’r gwaith i wneud elw. Maen nhw’n gwneud yn siŵr eu bod yn paru’r gofalwr iawn gyda’r plentyn iawn.”

“mae stori pob plentyn sydd wedi dod atom ni wedi bod yn wahanol”

Does dim sicrwydd na fydd heriau. Fodd bynnag, yr hyn sydd yn sicr yw na fyddwch byth yn eu hwynebu ar eich pen eich hun. Byddwn ni bob amser yma i helpu.

“Mae stori pob plentyn sydd wedi dod atom ni wedi bod yn wahanol. Rydyn ni’n rhoi rhyw fath o normalrwydd a diogelwch iddyn nhw ar adeg pan maen nhw ei angen fwyaf.”

“Rydyn ni wedi eu helpu i symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd a pharatoi ar gyfer y dyfodol. Dysgu sgiliau cymdeithasol iddyn nhw a’u helpu i ddeall ffiniau – mae’r rhain i gyd yn sgiliau sylfaenol nad ydyn nhw wedi’u profi o’r blaen.”

hoffech chi gychwyn ar eich taith faethu eich hun?

Os yw’r stori hon am ysbrydoliaeth, cariad a chymuned yn gwneud i chi feddwl y gallech chi wneud yr un peth, yna mae’n siŵr eich bod chi’n iawn! I gael gwybodaeth am sut i ddechrau arni, siaradwch â ni.

hoffech chi ddysgu mwy?

Rhagor o wybodaeth am faethu a beth allai ei olygu i chi.

Mae ein llwyddiannau maethu yn seiliedig ar brofiadau bywyd go iawn Gofalwyr Maeth Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Er mwyn diogelu eu preifatrwydd, a phreifatrwydd y plant a’r bobl ifanc y maent yn darparu gofal, cariad a chefnogaeth iddynt, mae’r holl enwau wedi’u newid ac mae actorion wedi camu i mewn i’n helpu i adrodd eu straeon anhygoel.

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

Resize Font
Contrast mode